1. Overzicht van gegevensbescherming

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven een algemeen beeld van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze onder deze tekst opgenomen privacyverklaring.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website? De gegevens op deze website worden door de eigenaar van de website verwerkt. Zijn contactgegevens kunt u vinden in de juridische info op deze website. Hoe verzamelen we uw gegevens? Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert. Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is geopend). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website opent. Waarvoor gebruiken we uw gegevens? Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website zonder fouten te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens? U heeft altijd het recht om gratis informatie te krijgen over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Bij vragen hierover of over het onderwerp gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen via het adres dat is vermeld in de juridische info. U heeft verder het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt in principe anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden getraceerd. U kunt bewaar maken tegen deze analyse of de analyse verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. U wordt in deze privacyverklaring geïnformeerd over de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De eigenaren van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en houden ons daarbij aan de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In de onderstaande privacyverklaring wordt toegelicht welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Hier wordt ook beschreven hoe en voor welk doel dit gebeurt. We wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Aanwijzing voor de verantwoordelijke dienst

De verantwoordelijke dienst voor de gegevensverwerking op deze website is: PURUS PLASTICS GmbH Am Blätterrangen 4 95659 Arzberg, Germany Telefoon: +49 (0)9233 7755 0 E-Mail: info@purus-plastics.de De verantwoordelijke dienst is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt omtrent het gebruiksdoel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen en dergelijke). De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke dienst is Bert Jäckel. Hij is te bereiken op datenschutz@purus-plastics.de of telefonisch of via de gewone post op het adres en het telefoonnummer dat bij de verantwoordelijke dienst is vermeld, met vermelding van ‘De functionaris voor de gegevensbescherming, t.a.v. dhr. Jäckel’.

Intrekken van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel processen voor de gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt reeds verleende toestemming altijd intrekken. Daartoe volstaat een vormloze mededeling per e-mail aan ons. De rechtsgeldigheid van de tot op het tijdstip van de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht op bezwaar bij de toezichthoudende autoriteit

Bij schendingen van de algemene verordening gegevensbescherming beschikt de betrokken persoon over recht op bezwaar bij de toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit voor vragen rond gegevensbescherming is de landelijke functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waar ons bedrijf haar zetel heeft. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens kunt u vinden via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht gegevens die we op basis van uw toestemming of tijdens de uitvoering van een contract geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Wanneer u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit slechts in de mate waarin dit technisch haalbaar is.

SSL - of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als eigenaar van de pagina’s stuurt, maakt deze pagina gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat het adres van de browser verandert van ‘http://’ in ‘https://’ en aan het slotsymbool in uw browserregel. Wanneer SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u naar ons doorstuurt, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u altijd recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking. U heeft eventueel recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Bij vragen hierover of over het onderwerp persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via het adres dat is vermeld in de juridische info.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van in het kader van de plicht voor juridische info gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij tegengesproken. De eigenaren van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals e-mails met spam.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Op de internetpagina’s worden deels zogenaamde ‘cookies’ gebruikt. Cookies richten geen schade aan op uw computer, bevatten geen virussen en zijn bedoeld om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u ze wist. Met deze cookies kunnen we uw browser bij het volgende bezoek herkennen. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt als er cookies worden geplaatst en dat u voor elke cookie apart toestemming moet geven, dat u cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en dat cookies automatisch worden gewist wanneer u de browser sluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Cookies die voor het uitvoeren van het elektronisch communicatieproces of voor het aanbieden van bepaalde, door u verlangde functies (bijvoorbeeld winkelmandfunctie) vereist zijn, worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De eigenaar van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies om zijn diensten technisch zonder fouten en optimaal aan te bieden. Wanneer andere cookies (bijvoorbeeld cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden ze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer-URL
  • Hostnaam van de computer die toegang tracht te krijgen
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f AVG en overeenkomstig dit artikel is de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of het aangaan van een overeenkomst toegestaan.

Contactformulier

Wanneer u via het contactformulier aanvragen naar ons stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u opgegeven contactgegevens voor de behandeling van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet doorgegeven. Wanneer u de op onze contactpagina vermelde e-mailadressen gebruikt, worden de gegevens die u in de mail zet, naar de respectievelijke partner ter plaatse en naar ons doorgestuurd en bij ons en bij de partner opgeslagen voor de behandeling van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. De in het contactformulier ingevoerde gegevens worden dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG) verwerkt. U kunt deze toestemming altijd intrekken. Daartoe volstaat een vormloze mededeling per e-mail aan ons. De rechtsgeldigheid van de tot op het tijdstip van de intrekking uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft onaangetast door de intrekking. De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons tot u ons vraagt ze te verwijderen, tot u uw toestemming voor de opslag intrekt of tot het doel voor de gegevensopslag wegvalt (bijvoorbeeld als de behandeling van uw aanvraag afgesloten is). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

4. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken het gebruik van de website door u te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Het opslaan van cookies van Google Analytics gebeurt op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De eigenaar van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren. IP-anonimisering We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deelnemen aan de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór de overdracht naar de Verenigde staten afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar afgekort. Google zal deze informatie namens de eigenaar van deze website gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de eigenaar van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Browserinvoegtoepassing U kunt het opslaan van cookies voorkomen met een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware. We wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van gegevens die door het cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google bovendien voorkomen door de volgende link in de beschikbare browserinvoegtoepassing te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Bezwaar tegen gegevensverzameling U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden opgeslagen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-outcookie geplaatst waarmee wordt voorkomen dat uw gegevens bij een volgend bezoek aan deze website worden verzameld: Meer informatie over de manier waarop Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl. Verwerking van ordergegevens We hebben met Google een contract voor de verwerking van ordergegevens afgesloten en passen de strenge voorschriften van de Duitse autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics volledig toe. Demografische kenmerken bij Google Analytics Deze website maakt gebruik van de functie ‘demografische kenmerken’ van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden opgesteld die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de pagina’s. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google en op bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. U kunt deze functie altijd via de weergave-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden zoals beschreven in de paragraaf ‘Bezwaar tegen gegevensverzameling’.

5. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde pagina YouTube. De eigenaar van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een van onze pagina’s met een plug-in van of link naar YouTube bezoekt, komt een verbinding met de servers van YouTube tot stand. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s u bezocht heeft. Wanneer u aangemeld bent bij uw YouTube-account, geeft u YouTube toestemming om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijk profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account. Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG. Meer informatie over de manier waarop YouTube met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=ZZ.

Vimeo

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS. Wanneer u een van onze pagina’s met een plug-in van of link naar Vimeo bezoekt, komt een verbinding met de servers van Vimeo tot stand. Daarbij wordt aan de Vimeo-server meegedeeld welke van onze pagina’s u bezocht heeft. Bovendien krijgt Vimeo uw IP-adres. Dit is ook het geval wanneer u niet bij Vimeo aangemeld bent of geen account bij Vimeo heeft. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar de Vimeo-server in de Verenigde Staten. Wanneer u aangemeld bent bij uw Vimeo-account, geeft u Vimeo toestemming om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijk profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen door u af te melden bij uw Vimeo-account. Meer informatie over de manier waarop Vimeo met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de privacyverklaring van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartdienst Google Maps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om de functies van Google Maps te gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt in principe doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod en om de door ons op de website vermelde locaties gemakkelijk terug te vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG. Meer informatie over de manier waarop met gebruikersgegevens wordt omgegaan, vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=ZZ.